Thursday, 28 January 2016

मन माझे बावरे

"मन माझे बावरे"

कसे हे मन माझे बावरे,
क्षणातच इकडे तिकडे होणारे।
कधी याविषयी कधी त्याविषयी,
नकळतच खोल विचारांत गुंतणारे।।
कसे हे......

कसे हे मन माझे बावरे,
कुणाशी न बोलावे म्हणणारे।
हे सांगूनही पुढच्याला सारखे,
तरी पुन्हा बोलण्यात रमणारे।।
कसे हे.......

कसे हे मन माझे बावरे,
कुणाला काही न सांगणारे।
सर्व काही लपवून ठेवतानाही,
नकळतच सर्व गुपित उलगडणारे।।
कसे हे.......

कसे हे मन माझे बावरे,
न भेटण्याचे निर्धार करणारे।
सर्व काही आपल्यात करतानाही,
कुणाची आतुरतेने वाट बघणारे।।
कसे हे........

कसे हे मन माझे बावरे,
कधी कुणाला न आठवणारे।
कुणाच्या बोलण्यातून पडता नाव,
मग सहजच आठवणींत गुंतणारे।।
कसे हे......

कसे हे मन माझे बावरे,
माझे मलाच न कळणारे।
क्षणाक्षणाला लपंडाव खेळत मजसवे,
माझेच मला न सापडणारे।।
असे हे मन माझे बावरे....

© सागर
९४०३८२४५६६