Sunday, 31 July 2016

तुझ्याविना

तुझ्याविना!

"मला सांग ना तू आता,
आहे का जगणे शक्य माझ्याविना?
मी तर एकटा वेडा होतो,
जगणेच हरवले जणू तुझ्याविना!

मला सांग ना तू आता,
जातो कसा वेळ तुझा माझ्याविना?
मज एक दिवस साल भासे,
मोजतो दिस हे सारे तुझ्याविना!

मला सांग ना तू आता,
हसतेस का कधी खुशाल माझ्याविना?
इथे तर हसनेच गडप झाले,
नुसताच रडतो मन हा तुझ्याविना!

मला सांग ना तू आता,
वाटे काय कुणी तुझा माझ्याविना?
नुसताच घोळका माझ्या भोवताली,
तरीही निर्जन वाटे जग हे तुझ्याविना!
तुझ्याविना.....तुझ्याविना....!!

✍© सागर बिसेन
९४०३८२४५६६
२९/०७/२०१६
१७:०५

Monday, 11 July 2016

आला पाऊस आता!

येत नाही, येत नाही,
असा हरकुणी बोलायचा।
बघा आलाय पाऊस आता,
अनुभवा बहर त्याचा।।

रान जागे झाले पुन्हा,
सजलीये सृष्टी सारी।
धुंद पावसात या न्हाहताना,
निर्सगाची हि किमया न्यारी।।

नव पालवी फुटली झाडांवरी,
पुर्नजन्म झालाय लतांचा।
बघून ओलावणारा हा पावसाळा,
मन हर्षित झालाय लोकांचा।।

नांदू लागले सगळीकडे,
गारगार पर्जन्याचे असे वारे।
सुरवात झालीये पेरणीला,
गुंतले शिवारात शेतकरी सारे।।

हा असाच येत राहो,
ज्याची हरकुणी वाट बघतो
येणाऱ्या पावसाने मग ह्या,
माझा हर काव्य बहरून निघतो।।

✍© सागर बिसेन
११/०७/२०१६
९:२०
Tuesday, 5 July 2016

तुझ्या हृदयावर

"तुझ्या हृदयावर"
तुझ्या हृदयावर लिहिलेला ,
मी तो नाव आहे।
जो तुझ्या स्पंदनाचा,
बनलेला गाव आहे।।
वाहे त्यातच रुधिर तुझा,
श्वासही तुझा त्यातच आहे।
तुझ्या हृदयाने घेतला ज्याचा,
तो मी एक ठाव आहे।।
येणार न सोडता तुला,
जीव माझ्यात गुंतला आहे।
प्रीतीचा तुझ्या हृदयावर पडलेला,
मीच तो घाव आहे।।
कितीही लपवशी चेहरा आता,
तरीही सौंदर्यास तुझ्या वाव आहे।
स्मित बहरलेल्या तुझ्या ओठांवरचा,
मीच तो भाव आहे...
मीच तो नाव आहे।।


©सागर 
०४/०७/२०१६
१७.१४