Sunday, 31 July 2016

तुझ्याविना

तुझ्याविना!

"मला सांग ना तू आता,
आहे का जगणे शक्य माझ्याविना?
मी तर एकटा वेडा होतो,
जगणेच हरवले जणू तुझ्याविना!

मला सांग ना तू आता,
जातो कसा वेळ तुझा माझ्याविना?
मज एक दिवस साल भासे,
मोजतो दिस हे सारे तुझ्याविना!

मला सांग ना तू आता,
हसतेस का कधी खुशाल माझ्याविना?
इथे तर हसनेच गडप झाले,
नुसताच रडतो मन हा तुझ्याविना!

मला सांग ना तू आता,
वाटे काय कुणी तुझा माझ्याविना?
नुसताच घोळका माझ्या भोवताली,
तरीही निर्जन वाटे जग हे तुझ्याविना!
तुझ्याविना.....तुझ्याविना....!!

✍© सागर बिसेन
९४०३८२४५६६
२९/०७/२०१६
१७:०५