Sunday, 24 April 2016

तुझ्यात स्वतःस शोधताना

"तुझ्यात स्वतःस शोधताना"

मीपण हरवून मी माझे,तुझ्यातच स्वतःचा शोध घेतो।
सोडून साऱ्या माझ्या वाटा,तुझ्याकडूनच जगण्याचा बोध घेतो।।

मज न कळे आता,
काय खोटे नि काय खरे।
दाही दिशांतून फिरता फिरता,
फक्त तुझाच वेध घेतो...
मीपण हरवून मी माझे,
तुझ्यातच स्वतःचा शोध घेतो।।

भीती नाही आता कशाची,
जगताना आतून जोश येतो।
बेधुंद, बेभान चालणे आता,
झुगारून वाटेत जो अवरोध येतो...
मीपण हरवून मी माझे,
तुझ्यातच स्वतःचा शोध घेतो।।

तमा नाही हरण्याची, खंगण्याची,
तुझ्या जगात स्वतःस मिरवतो।
हसऱ्या छवीस बघताना तुझ्या,
आपसूकच मनातला क्रोध हरवतो...
मीपण हरवून मी माझे,
तुझ्यातच स्वतःचा शोध घेतो।।

सोडून साऱ्या माझ्या वाटा, तुझ्याकडूनच जगण्याचा बोध घेतो।।

© सागर बिसेन
२४/०४/२०१६
२०:५५
९४०३८२४५६६