Saturday, 2 April 2016

आता तुला माफ आहे.

"आता तुला माफ आहे."

तू केलेली चुकही,
आता तुला माफ आहे।
तू अबोल असणेही,
म्हणजे डोक्याला ताप आहे।।

समजावून समजावून थकलो,
तरी तोच आलाप आहे।
तुझ्या समजुतीवर सारखी,
वेड्या मनाची छाप आहे।।

कसं समजणार तुला?
हाच प्रश्न, प्रश्नांचा बाप आहे।
भर उन्हाच्या कडाक्यातही,
मला आलाय हिवताप आहे।।

हेही माहित नाही तुला,
'मैत्री' शब्दात किती व्याप आहे।
जणू वाटू लागले आता,
विचारांत आपल्या खूप गॅप आहे।।

काय करावी आशा चांगल्याची,
तुला समजावणेही पाप आहे।
म्हणून तू केलेली चुकही,
शेवटी तुलाच माफ आहे।।

© सागर बिसेन
०३/०४/२०१६
११:००