Thursday, 24 December 2015

वेदना

📝🌸🌸  वेदना   🌸🌸📝

वेदनांना कुठे बोलता येते,
त्या तर नुसत्या सलतात फक्त।
मज कळत नाही आता,
कसे करावे त्यांस मी व्यक्त।।

कधी आसवांची असते साथ,
शांत करून मग जाते मनाला।
दुःखाचे डोंगर कसे माजले,
सर कराया बोलवू मी कुणाला।।

हे आयुष्यच आता नखरे,
झाले मन बेभान या क्षणी।
हृदयी कळ आल्या भरुन,
भावनांचा पूर जमलाय जसा मनी।।

गप्प बसल्यात या वेदना,
बसलोय मी एकटाच रडत इथे।
आठवण मज करून देती ,
त्या पुन्हा पुन्हा जिथे तिथे।।

तरी धीर दिलाय स्वतःला,
रडणे हेची फक्त पर्याय नाही।
हा प्रवास जरी वेदनांचा असे,
तरी शोधतोय लेखणीतूनी उपाय काही।।

©सागर
२३/११/२०१५